แมลง...ศัตรูธรรมชาติ

สาระน่ารู้

15 กรกฎาคม 2563

105

แมลง...ศัตรูธรรมชาติ

โลกของเราเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิต แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีวิวัฒนาการยาวนานกว่า 400 ล้านปี


: แมลงจำนวนมากบนโลกใบนี้มีแมลงที่ให้โทษหรือเป็นศัตรูกับมนุษย์เพียงร้อยละ 0.1 หรือประมาณ 8,000 ชนิด ได้แก่ แมลงที่ทำลายพืช เครื่องใช้ต่าง ๆ และนำโรคมาสู่คนและสัตว์

: แต่ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติ, กลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์, กลุ่มแมลงอุตสาหกรรม และกลุ่มแมลงอนุรักษ์และสวยงาม


กลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติ

หมายถึง แมลงที่เป็นประโยชน์และมีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืช (Insect pest) โดยชีววิธีและเป็นปัจจัยทางชีวภาพ (Biotic factor) ที่ช่วยควบคุมปริมาณของแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติ (Natural balance) โดยแมลงกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่จะช่วยทำให้เกิดลดใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช “ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภค“


ข้อมูล : หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย (2559)


————////—————-

ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพ : http://bedolib.bedo.or.th/

#BEDOThailand