BEDO ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล

ข่าวและกิจกรรม

26 มิถุนายน 2563

34

BEDO ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล

          เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (เบโด้) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา การปฏิบัติงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น ในการจะจัดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยเฉพาะการต่อยอดแนวคิดการนำทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นตนมาสร้างคุณค่าและรายได้ พร้อมกับการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดังกล่าวให้อยู่คู่รุ่นลูกหลานได้อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา BEDO ได้สนับสนุนส่งเสริมสร้างศักยภาพให้กับผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชนโดยเฉพาะทรัพยากรจากตาลโตนด และการใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา

          ผลการประชุมทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะทำกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในชื่องาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด” ครั้งที่ 1 โดยจัดกิจกรรมในช่วงวันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค.63