ความหลากหลายแมลงในประเทศไทย

สาระน่ารู้

25 มิถุนายน 2563

228

ความหลากหลายแมลงในประเทศไทย

แมลง (Insect) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสำคัญมากในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ

: เนื่องจากมีความหลากหลายชนิด มากกว่า 50% ของสิ่งมีชีวิตบนโลก แมลงเป็นสัตว์ที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

แมลง มีทั้งที่เป็นโทษและมีประโยชน์ มีทั้งพวกที่ทำลายพืช หรือนำโรคมาสู่คนและสัตว์ ในขณะเดียวกันแมลงมีประโยชน์อย่างมากมาย เช่น ช่วยผสมเกสรพืช ทำให้เพิ่มผลผลิต ให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ที่มนุษย์นำไปใช้เป็นประโยชน์ เป็นศัตรูธรรมชาติ (natural enemies) โดยไปทำลายแมลงศัตรูพืช ทำให้ไม่จำเป็น ต้องใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชที่อาจเกิดพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้ปลูกและผู้บริโภค

: แมลงบางชนิดเช่น แมลงหางดีด, หิ่งห้อย สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ว่ากันว่าแมลงเป็นแหล่งโปรตีนแห่งอนาคต องค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่าภายในปี 2050 ประชากรโลกจะมีจำนวนถึง 9.7 พันล้านคน และอาหารที่จะเลี้ยงประชากรโลกทั้งหมดจะต้องมีถึงสองเท่า แต่พื้นดินเพาะปลูกมีจำนวนไม่เพียงพอ

: จึงต้องมีอาหารโปรตีนที่จะมาทดแทนปศุสัตว์ ก็คือ แมลง เพราะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง และยังสามารถเพาะเลี้ยงให้เป็นอาหารที่ไร้กลูเตน เหมาะสำหรับคนแพ้กลูเตนที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญสภาวะวิกฤติในการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้อง การตัดไม้ทำลายป่า การเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การล่า การค้า ซึ่งพืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ มีผลให้แมลงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และมีปริมาณลดลง

: ซึ่งเกิดผลกระทบโดยตรงกับระบบนิเวศต่าง ๆ และเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง โดยเฉพาะแมลงที่มีประโยชน์มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ ร่วมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมรัก(ษ์)และดูแล โดยการไม่สนับสนุนการล่า การค้าสัตว์ป่า และการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อรักษาบ้านหลังใหญ่ของความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาแหล่งโปรตีนอาหารในอนาคตของเราทุกคน


---------------------------------------------

ข้อมูล

: สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สวทช. (http://www.sesa10.go.th/e-learning/biology/contents/5insect/5.2.html)

: หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย (2559)(http://bedolib.bedo.or.th/book/22)


#BEDOThailand #BIODIVERSITY #DontDeserveThisPlanet #MakeSustainableDevelopmentPossible