ป่าครอบครัว…สืบสานปฏิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

สาระน่ารู้

23 มิถุนายน 2563

130

ป่าครอบครัว…สืบสานปฏิธานพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

  • โครงการป่าครอบครัวเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชน

ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภุมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างป่าครอบครัว

  • โดยการส่งเสริมให้ครอบครัวพึ่งพาตนเอง เปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มุ้งเน้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ให้กลายมาเป็นการปลูกพืชพรรณหลากหลายชนิด
  • สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคต เช่น พืชผักสวนครัว พืชใช้สอย ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

โดยใช้หลักการปลูกแบบวนเกษตร โดยให้ต้นไม้พึ่งพากันเอง จนกลายเป็นป่าที่ทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศ ที่มีความสมบูรณ์เป็นพื้นที่แหล่งอาหาร ยาสมุนไพร ที่สามารถสร้างรายได้ ช่วยลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวได้

  • เป้าหมายของโครงการป่าครอบครัว คือ

ให้ชุมชนจัดการและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า เรียนรู้วิธีการจัดการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สมัยใหม่ และสามารถทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ข้อมูล : https://www.bedo.or.th/bedo/new-content.php?id=202