ผู้อำนวยการสพภ. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ด้านส่งเสริมคุณธรรม และงานอื่นๆ ของสำนักงานฯ

ข่าวและกิจกรรม

11 มิถุนายน 2563

92

ผู้อำนวยการสพภ. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ด้านส่งเสริมคุณธรรม และงานอื่นๆ ของสำนักงานฯ

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุลากรในองค์กร จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และงานอื่นๆ ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ