คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ. 2560

สาระน่ารู้

26 พฤษภาคม 2563

341

คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสุดภาครัฐ พ.ศ. 2560