พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสุจริตและความมุ่งมั่น...

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

22 พฤษภาคม 2563

394

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ความสุจริตและความมุ่งมั่น...

ความสุจริตและความมุ่งมั่นจะบังเกิดยั่งยืนอยู่ได้ เพราะสติกับปัญญานั้น
"หมายความว่า เมื่อบุคคลมีสติรู้ตัว มีปัญญารู้ชัดในคุณค่าของความสุจริต และการสร้างสรรค์
ความเจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแล้ว ก็จะเกิดเป็น ความนิยมเชื่อมั่น และพึงใจในความดี สิ่งดี
และการกระทำดีแล้วความมั่นใจพึงใจนั้น ก็จะอุดหนุนประคองความสุจริต"
...พร้อมทั้งความมุ่งมั่น ที่จะทำดี ให้คงอยู่ได้ตลอดไป ไม่เสื่อมถอย

++++++++++++++++++++

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2522