BEDO ขอแนะนำแหล่งความรู้ที่น่าสนใจ วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"

ข่าวและกิจกรรม

21 พฤษภาคม 2563

194

BEDO ขอแนะนำแหล่งความรู้ที่น่าสนใจ วารสารวิชาการ "Unisearch Journal"

จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำผลงานทางวิชาการภายใต้โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ และงานที่ปรึกษาที่ดำเนินการผ่านศูนย์บริการวิชาการฯ ของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สู่สาธารณะ เป็นการเผยแพร่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้กระจายไปสู่สังคมทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นช่องทางนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยมีการเผยแพร่เป็นราย 4 เดือนต่อปี


วารสาร "Unisearch Journal" : http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th