"ป่าชายเลน เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว"

สาระน่ารู้

10 พฤษภาคม 2563

245

"ป่าชายเลน เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว"

10 พฤษภาคม วันป่าชายเลนแห่งชาติ


: ป่าชายเลน เป็นเสมือน "บ้าน" ของพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชนานาชนิด ที่ใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเจริญเติบโต


+เป็นเสมือน "ครัว" ซึ่งได้ธาตุอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตพืชและสัตว์จากเศษใบไม้ที่หลุดร่วงสลายเป็นอาหารในดิน

+เป็นเสมือน "โรงบำบัดน้ำเสีย" เนื่องจากรากและลำต้นของพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นด่านกรองสิ่งปฏิกูลในน้ำก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล

+เป็นเสมือน "โรงยา" ด้วยพืชหลายชนิดมีสรรพคุณทางสมุนไพรบำบัดอาการของโรคต่าง ๆ ได้ดี

+เป็นเสมือน "ปอด" เนื่องจากสภาพธรรมชาติที่ร่มรื่น ช่วยให้อากาศบริเวณชายฝั่งทะเลสะอาด บริสุทธิ์

+เป็นเสมือน "สะพาน" ที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ชายฝั่งและทะเล

+และที่สำคัญ คือ เป็นเสมือน "อู่ข้าวอู่น้ำ" ของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งได้ทำประมง และใช้ประโยชน์จากพืชนานาพันธุ์เพื่อการดำรงชีวิต


: ป่าชายเลนจึงเปรียบเสมือนลมหายใจของสิ่งมีชีวิตที่ต้องดำรงอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุลตามธรรมชาติ

: สังคมพืชในป่าชายเลนมีการขึ้นอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเลที่มีกระแสน้ำขึ้นลงอยู่เสมอและน้ำมีความเค็มสูง และในบางพื้นที่ยังมีลมพัดแรงและแสงแดดจัด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าประเภทนี้จึงเป็นไม้ที่เจริญเติบโตภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสังคมพืชชนิดอื่น


" ร่วมรักษาดูแลป่าชายเลนเพื่อรักษาลมหายใจของชีวิต "

- - -- - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -

ที่มาข้อมูล: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (http://www.rspg.or.th/articles/mangrove/mangrove_1.htm), โครงการ SLBT

ศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ของโครงการ SLBT (พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดและพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า)ได้ที่ http://slbt.bedo.or.th