แมลงที่เป็นสัตว์คุ้มครอง

สาระน่ารู้

6 พฤษภาคม 2563

256

แมลงที่เป็นสัตว์คุ้มครอง

:: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสำคัญมากในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ เนื่องจากมีความหลากหลายชนิดมากกว่า 50% ของสิ่งมีชีวิตอื่นในโลก


:: การเปลี่ยนแปลงของจำนวนชนิดและจำนวนประชากรของแมลงเป็นตัวชี้วัดที่ดีในระบบนิเวศ เนื่องจากแมลงมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว


:: นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ว่ากันว่าหากโลกมีการเปลี่ยนแปลง หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่รอดได้ คือ "แมลง"


:: ปัจจุบัน ชนิดพันธุ์แมลงร้อยละ 40 มีจำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง และราว 1 ใน 3 อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อัตราการสูญพันธุ์ของแมลงนั้นสูงกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก และสัตว์เลื้อยคลานถึง 8 เท่า โดยปริมาณมวลประชากรแมลงลดลงราวร้อยละ 2.5 ต่อปี


:: นั่นหมายความว่าแมลงอาจสูญหายไปจากโลกในเวลาอีกไม่ถึงศตวรรษ


- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

ข้อมูล :

บันทึกโลกแมลง5 ;สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2562

จำนวนแมลงที่ลดลงอาจส่งผลให้ระบบนิเวศล่มสลาย ;มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2561