กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ COVID 19

ข่าวและกิจกรรม

30 เมษายน 2563

570

กองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ COVID 19

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. ส่งข้อมูลผ่านทาง E-mail : covid19.defund@onde.go.th


รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทางเว็บไซต์ : http://defund.onde.go.th