พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียว...

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

19 เมษายน 2563

241

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียว...

"การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ

จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วย

ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ

ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์..."

+++++++++++++++++++++++++++++++++

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๐๔