Business & Biodiversity Check EZ

สาระน่ารู้

16 เมษายน 2563

205

Business & Biodiversity Check EZ

ความหลากหลายทางชีวภาพ: 
ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพควรคำนึงถึง
(Business & Biodiversity Check EZ)

สื่อแอนิเมชั่นนี้จะอธิบายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMBEs ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นทำอย่างไรบ้างในการเแสดงความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานอีกด้วย