ต้นทุนทางธรรมชาติคืออะไร? (What Is Natural Capital Accounting?)

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

16 เมษายน 2563

183

ต้นทุนทางธรรมชาติคืออะไร? (What Is Natural Capital Accounting?)

สื่อแอนิเมชั่นนี้จะนำเสนอให้ผู้ประกอบการธุรกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และสร้างความเข้าใจในการประเมินมูลค่าของต้นทุนทางธรรมชาติที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ พร้อมประเมินว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินการนั้นส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางธรรมชาติในรูปแบบของมูลค่าทางต้นทุนทางธรรมชาติหรือไม่และอย่างไร