สื่อเครื่องมือและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Game Changers)

สาระน่ารู้

4 สิงหาคม 2563

210

สื่อเครื่องมือและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Game Changers)


BEDO has developed tools and mechanisms which are the Game Changers to drive a new sustainable biodiversity-based economy development that allows people’s participation in generating income and happiness, returning benefits to nature, all of which will ultimately lead to stability, prosperity, and sustainability

BEDO ได้พัฒนาเครื่องมือและกลไกต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (Game Changers) รูปแบบใหม่ ที่ทุกคนจะมีส่วนร่วม ในการสร้างรายได้ สร้างความสุข และสร้างการแบ่งปันกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อยู่ในรูปแบบแอนิเมชั่นภาษาอังกฤษ ที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย