BEDO ฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ "สำนักงานสีเขียว"

ข่าวและกิจกรรม

10 มีนาคม 2563

139

BEDO ฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ "สำนักงานสีเขียว"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ.ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ "สำนักงานสีเขียว (Green Office)" โดยมี รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ในการนี้ นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สพภ. ได้มอบนโยบายเรื่องการจัดการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ของ สพภ.และร่วมฝึกอบรม พร้อมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สพภ. ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)