พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ...

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

3 มีนาคม 2563

564

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ...

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐