BEDO เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

ข่าวและกิจกรรม

12 กุมภาพันธ์ 2563

285

BEDO เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุมติดตาม เสนอแนะ เเละเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี อนุกรรมาธิการ และคณะ โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สพภ. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ณ ห้องประชุมปีติพงศ์ พึ่งบุญ สพภ. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ อาคารรัฐศาสนภักดี ชั้น 9 แจ้งวัฒนะ กทม.