BEDO เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ร้อยเรื่องราวเรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย"

ข่าวและกิจกรรม

5 กุมภาพันธ์ 2563

253

BEDO เชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ร้อยเรื่องราวเรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย"

สำหรับผู้สนใจทุกคน สามารถส่งคลิปวีดีโอได้ที่ : https://www.facebook.com/WFD2019Contest/ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563