ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV)

สาระน่ารู้

28 มกราคม 2563

5068

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV)

ไวรัสโคโรน่าเป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ ด้วยลักษณะของไวรัสที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎล้อมรอบ ใวรัสในกลุ่มนี้ที่มีสมาชิกหลากหลาย ติดเชื้อก่อโรคได้ทั้งในคน และสัตว์หลายชนิด เช่น สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู ดังนั้น ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่ก่อโรคในสัตว์ทั้งระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร อาจแพร่มาสู่คนและก่อโรคในคนได้ (zoonotic infection) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) ที่ก่อโรคปอดอักเสบ (pneumonia) ในเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย (Hubei) ประเทศจีน เริ่มจากช่วงปลายปี ค.ศ. 2019 จนถึงปัจจุบัน ในช่วงแรกคาดว่าเป็นการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน เมื่อมีข่าวการระบาดนี้ ทั่วโลกก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด


ลักษณะอาการที่มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโครานาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (2019-nCoV) คือ 

มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เป็นไข้ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจรู้สึกแน่นหน้าอก เมื่อมีอาการดังข้างต้นให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางด้วย


ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่คนพลุกพล่าน อยู่ห่างจากผู้มีอาการของทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม หมั่นล้างมือด้วยสบู่และให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น


สามารถติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)


ที่มาข้อมูล: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


ด้วยความปรารถนาดีจาก #BEDOThailand