BEDO เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมนักอนุกรมวิธานน้อย

ข่าวและกิจกรรม

22 มกราคม 2563

256

BEDO เปิดค่ายเยาวชนส่งเสริมนักอนุกรมวิธานน้อย

วันที่ 18 มกราคม 2563 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมเปิดงานกิจกรรม ค่ายนักอนุกรมวิธานน้อย ตอนนักปักษีวิทยา รุ่นที่ 1 ณ ป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (BIOGANG) 


โดยเบโด้ มุ่งเน้นขับเคลื่อนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่การค้นหา พัฒนาการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ในปีนี้ เบโด้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างตระหนักและมีส่วนร่วมของเยาวชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน รวมถึงสถาบันการศึกษา เห็นถึงความสำคัญและเกิดการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีความสนใจในการเป็นนักอนุกรมวิธานหรือนักอนุรักษ์ได้ในอนาคต โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านปักษีวิทยา การใช้อุปกรณ์และการเป็นนักสำรวจอย่างถูกต้อง ตลอดระยะเวลา 2 วันของกิจกรรม ได้รับการตอบรับอันดีจากเครือข่ายโรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่ ตลอดจน คณะอาจารย์และอาสาสมัครจากสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง และชุมชน เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมฯ 


ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมกับโครงการ รวมถึงช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณค่า และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ภายใต้การบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เป็นระบบ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน