BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การทำตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด”

ข่าวและกิจกรรม

16 มกราคม 2563

284

BEDO ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอด องค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การทำตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด”

ไผ่จืด Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack เป็นพืชในวงศ์หญ้าที่มีขนาดเล็ก มีความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร และมีสรรพคุณทางยาหลากหลาย เช่น แก้ปวดหัว แก้ปวดหลัง แก้ปวดประจําเดือน แก้โรคความดันโลหิตสูง แก้ลดน้ำตาล เบาหวาน แก้แพ้ และช่วยลดอาการเบื่ออาหาร เป็นต้น มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างได้ทำการสำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ. ) พบว่าไผ่จืด เป็นพืชประจำท้องถิ่นของชุมชนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และมีการนำไผ่จืดไปประยุกต์ใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ตำบลกื้ดช้าง โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกื้ดช้าง


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัย โครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของไผ่จืด ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อศึกษาและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยความหลากหลายทางด้านชีวภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มากขึ้น และพัฒนาเป็นตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมการรักษาผู้ป่วยโดยใช้แพทย์ทางเลือกและลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นได้มีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจากผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไผ่จืดพบว่า ไผ่จืดมีสารฟีนอลลิก (Phenolic) สารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) และสารคาโรทีนอยด์ (Carotenoid) มีผลช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการสร้างไขมันในเซลล์ และลดน้ำตาลในกระแสเลือด


จากผลการศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าว สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต และองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การทำตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรและการท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมี นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมจัดกิจกรรม ร่วมกับ ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีชุมชนและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 70 คน จาก 4 ชุมชนเครือข่ายที่ สพภ. ให้การสนับสนุน 

1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรและการท่องเที่ยวบ้านเมืองกื้ด ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 

4) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุนไพรวัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 


กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยของ สพภ. สู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง “การทำตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด” ฝึกอบรมโดย ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์ และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรม ดังนี้ 

1) ไผ่จืดและสรรพคุณทางยาของไผ่จืด 

2) การเก็บเกี่ยวสมุนไพรที่ให้สรรพคุณทางยาที่ดีที่สุด 

3) การเตรียมวัตถุดิบพืชสมุนไพรและการทำชาสมุนไพรเข้าตำรับ 

4) ฝึกปฏิบัติการทำตำรับชาชงสมุนไพรไผ่จืด 5 ตำรับ ได้แก่ 

1. สูตรไผ่จืดต้นตำรับ 

2. สูตรผสมตรีผลา ปรับสมดุล ล้างพิษ 

3. สูตรสดชื่นหอมหมื่นลี้ 

4. สูตรผสม คาร์โมมาย ผ่อนคลาย 

5. สูตรหอมละมุน