แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราว

ข่าวและกิจกรรม

16 มกราคม 2563

108

แจ้งปิดปรับปรุงระบบและเว็บไซต์ชั่วคราวเนื่องจากเหตุบำรุงระบบไฟฟ้าพื้นที่ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 23.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ระบบให้บริการของ สพภ. จะไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยระบบดังต่อไปนี้


1. ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (www.thaibiodiversity.org)

2. ฟ้าใส แกลอรี่ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทรัพยากรชีวภาพ (www.fahsaigallery.com)

3. ระบบโครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพฯ (slbt.bedo.or.th)

4. ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (www.biogang.net)

5. ระบบติดตามและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ (Monitor Dashboard) (kpi.bedo.or.th)

6. ระบบชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว (bioecon-forest.bedo.or.th)