พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "จงทำงานอย่าหยุดยั้ง...

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

24 ธันวาคม 2562

324

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : "จงทำงานอย่าหยุดยั้ง...


"จงทำงานอย่าหยุดยั้ง เพราะงานจะปลดเปลื้องเรา ให้หลุดพ้นจากความชั่วร้าย ๓ ประการ คือ ความเหนื่อยหน่าย ราคี ตัณหา"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาฯ 

เมษายน ๒๔๙๐