BEDO ร่วมกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่”

ข่าวและกิจกรรม

23 ธันวาคม 2562

157

BEDO ร่วมกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร สพภ. ผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการคือ

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่

3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน