BEDOร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา

ข่าวและกิจกรรม

6 ธันวาคม 2562

212

BEDOร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ บุญนาค ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เจ้าหน้าที่ สพภ. เข้าร่วมงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา กับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ 


1) กรมป่าไม้ 

2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

5) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

7) ธนาคารออมสิน 


จัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมริชมอน จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 


- ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนประชาชนทั่วไปปลูก ต้นไม้ ตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในที่ดินตนเอง ที่ดิน สาธารณประโยชน์ แล้วประเมินมูลค่าต้นไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นเงินออม เป็นสินทรัพย์ เป็นหลักทรัพย์ เป็นหลักประกัน 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

- สร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินบนดินจากมูลค่าของต้นไม้แล้วปรับโครงการสร้างการ ผลิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีความมั่นคง พัฒนา ประชาชนในชุมชนไปสู่ความพออยู่ พอกิน พอใช้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ การผลิตทางการเกษตรและต้นไม้ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก 

- เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและเครือข่ายของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และประชาชน