BEDO เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลท้องถิ่นภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวและกิจกรรม

11 พฤศจิกายน 2562

388

BEDO เข้าร่วมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลท้องถิ่นภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมอบหนังสืออนุญาต ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในท้องที่ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี


โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะผู้บริหารทส. และประชาชน เข้าร่วมงาน ณ โรงงานกระดาษไทย จ.กาญจนบุรี


โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งจะดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในลักษณะแปลงร่วม ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน


ทั้งนี้การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่ภาคกลางในครั้งนี้จำนวน 2 พื้นที่ 1 จังหวัด เนื้อที่ 8,030-0-03 ไร่ มีราษฎรได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวนประมาณ 396 ครอบครัว