ภาคอุตสาหกรรมกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

5 กุมภาพันธ์ 2563

265

ภาคอุตสาหกรรมกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเกิดจากการใช้บริการของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในหลายรูปแบบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต และระบบนิเวศ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้ในอนาคต และอาจถูกนำไปใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers) ในขณะเดียวกัน หากองค์กรเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและมีการจัดการเชิงรุกเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพก็สามารถสร้างช่องทางและโอกาสใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้

กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จึงจัดทำสื่อเผยแพร่ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศไทยกับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งแสดงผลกระทบทางบวกและทางอ้อม และตัวอย่างการจัดการผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของภาคธุรกิจต่อไป