เครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างง่าย (Business & Biodiversity Check EZ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

15 ตุลาคม 2562

245

เครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างง่าย (Business & Biodiversity Check EZ

เป็นเครื่องมือที่อธิบายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMBEs ทราบถึง แนวคิด ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือ Business & Biodiversity Check EZ และประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMBEs ควรคำนึงถึง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการเแสดงความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน