การทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจและการประเมินผลกระทบของการดำเนินธุรกิจโรงแรมต่อทุนธรรมชาติ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

15 ตุลาคม 2562

231

การทดสอบการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจและการประเมินผลกระทบของการดำเนินธุรกิจโรงแรมต่อทุนธรรมชาติ

สื่ออินโฟกราฟฟิกนี้อธิบายให้ทราบถึงแนวทางการประเมินผลกระทบของการดำเนินธุรกิจโรงแรมต่อทุนธรรมชาติให้อยู่ในรูปตัวเงิน โดยพิจารณาผลกระทบต่อทุนธรรมชาติ 2 ส่วน คือ

1) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดหาปัจจัยการผลิต (Inputs) เพื่อใช้ในการให้บริการลูกค้า และ
2) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการให้บริการของโรงแรม ผ่านการใช้สมการในการคำนวณจากการประเมิน/วิเคราะห์ ตัวขับเคลื่อนผลกระทบ (Impact drivers) ที่เกี่ยวข้อง