Business & Biodiversity Check EZ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

1 ตุลาคม 2562

244

Business & Biodiversity Check EZความหลากหลายทางชีวภาพ: 
ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพควรคำนึงถึง
(Business & Biodiversity Check EZ)

สื่อแอนิเมชั่นนี้จะอธิบายให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMBEs ทราบว่าจะต้องเริ่มต้นทำอย่างไรบ้างในการเแสดงความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานอีกด้วย