BEDO เข้าร่วมงาน “Grand Opening” องค์กรแห่งความสุข

ข่าวและกิจกรรม

18 กันยายน 2562

243

BEDO เข้าร่วมงาน “Grand Opening” องค์กรแห่งความสุข

BEDO เข้าร่วมงาน ทส. เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน องค์กรแห่งความสุข “Grand Opening” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมงาน ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานสู่ต้นแบบแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว กิจกรรมภายมีการเสวนา หัวข้อเรื่อง “ทส. งานและคนสร้างสมดุล ทุนที่ยั่งยืน” โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ ที่ปรึกษากรรมการบริหารแผน 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายศิริเชษฐ์ สังขะมาน อาจารย์ประจำ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา โดยมีนายกิตติพจน์ เพิ่มพูน รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาที่เป็นเลิศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายแนวทางการจัดทำโครงการย่อยสำหรับหน่วยงาน และมีนิทรรศการและกิจกรรม สร้างสุขในที่ทำงาน Style ข้าราชการจากรุ่นสู่รุ่น อีกด้วย โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ขยายผลความสำเร็จหลังจากที่กระทรวงฯได้ดำเนินการครั้งแรกในปี 2556 และได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ จากการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายให้เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรให้บุคลากรในระดับกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสุขทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผูกพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยนำแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ซึ่งประกอบด้วย Happy 8 (Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family, Happy Society) ทั้งนี้ เพื่อจะได้ร่วมกันพัฒนางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างยั่งยืน สืบไป