วช.ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

ข่าวและกิจกรรม

11 กันยายน 2562

379

วช.ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยฯ ดังนี้

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

    1.1 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.1.1 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

1.1.2 ภัยพิบัติ

2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม

    2.1 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)

3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

    3.1 ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม


สามารถติดตามข่าวสารทุนวิจัยทั้งหมดได้ที่ https://nrms.go.th/


ระยะเวลา : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ภายในเวลา 16.30 น.