งานประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

ข่าวและกิจกรรม

26 สิงหาคม 2562

253

งานประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 BEDO จัดประชุมเปิดตัวนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนระดับชุมชน  ณ โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ความพร้อมและความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยและวิชาการ และมีเครือข่ายการทำงานที่ใกล้ชิดชุมชนท้องถิ่น ได้รับทราบแนวทางการประเมินผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจระดับชุมชนและกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมกับการพัฒนากระบวนการในการเก็บรักษาทรัพยากรให้คงอยู่อย่างมีส่วนร่วม ระหว่างองค์กรของท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 130 คน จากวิสาหกิจชุมชน 44 แห่งและสถาบันการศึกษา 25 แห่ง

โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวเปิดและร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ” และ ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวรายงานและร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพที่มีในท้องถิ่นผ่าน “แนวทางการสนับสนุนโครงการ Community BioBank” และ “ที่มา ความสำคัญและการประเมิน Business & Biodiversity Check EZ” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพที่มีในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ นายสุวีร์ งานดี ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และ นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม ร่วมกับผู้แทนจากวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการศึกษาได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองร่วมกันผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)