พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ภาษาไทย เป็นเครื่องมือ...

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

22 สิงหาคม 2562

783

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของในหลวง รัชกาลที่ 9 : ภาษาไทย เป็นเครื่องมือ...

"ภาษาไทย เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ

เป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นช่องทางสำหรับแสดงความคิดเห็น

ฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี"

+++++++++++++++++++++++++++++++++

พระราชดำรัสในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


กรกฎาคม 2504