BEDO นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม CEO Meet Local ณ จังหวัดเลย

ข่าวและกิจกรรม

16 สิงหาคม 2562

101

BEDO นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม CEO Meet Local ณ จังหวัดเลย

BEDO นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม CEO Meet Local ณ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายพงษ์ธนนท์ ปัญญาประชุม นายอำเภอภูหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม CEO Meet Local ณ จังหวัดเลย พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะผู้บริหาร สพภ. คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ คณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (เบโด้) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานเน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนชุมชนท้องถิ่น มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายในการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่กระบวนการช่วยค้นหาให้รู้ของดีในบ้านตน เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของของดีในถิ่น ปกป้องคุ้มครองทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ของชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเฉพาะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และที่สำคัญคือการมองหาโอกาสและช่วยสนับสนุนทางการตลาดให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนรู้จักนำเสนอและขายความเป็นท้องถิ่นให้ปรากฎแก่สายตาคนภายนอกด้วย โดยมีแนวการทำงานที่เรียกว่า BEDO CONCEPT คือ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพ และที่สำคัญต้องมีการปันรายได้กลับไปดูแลทรัพยากรเหล่านั้นให้คงอยู่ แต่กระบวนการเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากเกิดไม่กระบวนการทั้งผู้บริหารให้ความสำคัญและชุมชนไม่ได้รับโอกาส กิจกรรม CEO Meet Local เป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้กำหนดนโยบายได้เรียนรู้และเข้าชนชุมชนท้องถิ่นและท้องถิ่นมีโอกาสที่จะนำเสนอความเป็นตัวตนเอกลักษณ์ บอกเล่าความสำเร็จ บทเรียนชุมชน หรือรับฟังเสียงสะท้อนจากคนนอกชุมชนที่มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับชุมชนร่วมกัน ปีนี้ BEDO ได้เลือกสรรและเดินทางไปยังชุมชนบ้านศรีเจริญ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย ที่อยู่ติดป่า เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทีมีความเข้มแข็งของชุมชน และมีของดีมากมาย เพื่อเปิดตัว เปิดชุมชนให้คนข้างนอกเข้าไปเรียนรู้และไม่กลายเป็นแค่จุดผ่าน

BEDO ได้สนับสนุนชุมชน โดยร่วมกับองค์กรในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเลย เช่น เกษตรจังหวัดเลย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเลย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ผู้แทนเกษตรอำเภอภูหลวง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตัวแทนผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวแดงเมืองเลย จัดตั้งเป็นคณะทำงานจัดทำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) หรือ GI “ข้าวเหนียวแดงเมืองเลย” อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นสิทธิของชุมชน ช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือทำให้ประชาชนรักสินค้าในท้องถิ่น และเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิตจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ชุมชนจึงเริ่มมีการขยายพื้นที่ปลูกและจะขยายข้าวให้คนไทยได้บริโภคข้าวเหนียวแดงจากเมืองเลยซึ่งนับเป็นของดีของบ้านเราให้มากที่สุด และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนได้รับโอกาสที่ความสนับสนุนของ BEDO คือ ฝ้ายตุ่ย หรือฝ้ายกระตุ่ย (Gossypium herbaceum L.) ซึ่งที่ชุมชนที่ตำบลเลยวังไสย์ ปลูกตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีสีน้ำตาลอ่อนโดยธรรมชาติ ผ้าฝ้ายทำมาจากใยฝ้ายซึ่งได้จากต้นฝ้าย นำไปปั่นเป็นเส้นใยและเส้นด้าย