BEDO จัดกิจกรรม Road Show ตามหลัก BEDO Concept ณ จ.สุพรรณบุรี

ข่าวและกิจกรรม

16 สิงหาคม 2562

185

BEDO จัดกิจกรรม Road Show ตามหลัก BEDO Concept ณ จ.สุพรรณบุรี

BEDO ร่วมกับหน่วยงานภาคี และกลุ่มเครือข่าย 16 หน่วยงาน จัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการ "ชุมชนไม้มีค่า- ป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO Concept

โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ คณะผู้บริหาร สพภ. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยพลังสนับสนุนจากกลุ่มเครือข่าย 11 หน่วยงาน เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก (สวนสัตว์) จังหวัดสุพรรณบุรี "ชุมชนไม้มีค่า- ป่าครอบครัว" ตามหลัก BEDO Concept ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ต่างๆ รวมทั้งไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของตนเอง

ทั้งนี้ พื้นที่ตั้งต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยจะส่งเสริมให้เจ้าของพื้นที่ปลูกพันธุ์กล้าไม้ที่มีความสมบูณ์และมีความเหมาะสมตามระบบภูมินิเวศเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปลูกพืชทุกระดับชั้นปลูกพืชพื้นล่าง อาทิ สมุนไพร ไม้ดอก ไม้หัว พืชผักพื้นบ้านต่างๆ ให้สามารถเก็บกินเก็บขายได้พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งพันธุกรรรมเพื่อการอนุรักษ์สำคัญ คือ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อนำมาต่อยอดเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และบริการ ตาม BEDO Concept ซึ่งมีหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1) มีการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองเป็นองค์ประกอบหลัก
2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
3) มีการปันรายได้กลับไปอนุรักษ์ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

ปัจจุบันได้เกิดพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว”จำนวน 2,431 ชุมชน แบ่งเป็นภาคเหนือ 828 ชุมชน ภาคกลาง 82 ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 830 ชุมชน ภาคตะวันออก 157 ชุมชน ภาคตะวันตก 258 ชุมชน ภาคใต้ 258 ชุมชน คิดเป็นจำนวน 119,538 ไร่ สำหรับการกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept” ที่จัดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้

ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” และรับทราบข้อมูลที่น่าสนใจในการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” จากชุมชนต้นแบบหลายแห่ง อาทิ สกลนคร สงขลา สุพรรณบุรี พร้อมทั้งได้รับฟังเสวนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ เรียนรู้ถึงประโยชน์ของไม้มีค่าในท้องถิ่น ขั้นตอนในการดำเนินงานและแนวทางการนำไปสู่ความสำเร็จ สามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม Road Show สร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept” ไปยัง 4 ภูมิภาค โดยเริ่มที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปยังจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร / วันที่ 31 สิงหาคม ณ วัดโป่งคำ จังหวัดน่าน และวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
https://www.ryt9.com/s/prg/3028311