กิจกรรมติดตามการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ณ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562

ข่าวและกิจกรรม

7 สิงหาคม 2562

221

กิจกรรมติดตามการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ณ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. นำโดย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สพภ. นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานกรรมการบริหาร สพภ. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารบุคลากรของ สพภ. และผู้แทนจากมูลนิธิสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ มสพภ. ได้ร่วมกิจกรรมติดตามการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ณ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Business & Biodiversity Check) เมื่อปี พ.ศ. 2559 และมีการนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไปดำเนินการต่อยอดเพื่อจัดทำแผนการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management Plan: BMP) และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้งานฟื้นฟูเหมืองและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity & Quarry Rehabilitation Learning Center) เพื่อนำเสนอแนวคิดในการทำเหมืองควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการรวบรวมฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่พบในพื้นที่เหมืองหินปูนเพื่อนำมาต่อยอด/ปรับใช้ในงานฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศในระยะยาว นอกจากนี้ ยังประชาสัมพันธ์ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าชมอีกด้วย อีกทั้งยังให้การสนับสนุนและร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่คือ ชุมชนบ้านแป้นโป่งชัย อ.บ้านสา จ.ลำปาง ในการจัดการขยะชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเทศบาล ต.บ้านสา อ.บ้านสา จ.ลำปาง ในการจัดการขยะในรูปแบบเชื้อเพลิงทดแทนที่เป็นของแข็ง (Refuse Derived Fuel: RDF)  และการจัดการน้ำ 4 ชุมชนแก้มลิงหนองโป่ง บ้านแป้นใต้ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม/น้ำแล้งที่ส่งผลต่อการทำเกษตรกรรมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมและเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)