เบโด้ ร่วมกับ มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้

ข่าวและกิจกรรม

31 กรกฎาคม 2562

103

เบโด้ ร่วมกับ มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้

เบโด้ ร่วมกับ มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี หรือ มจธ.ราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการบริหาร สพภ. พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายณัฐวัฒน์ ตะโกนา ปลัดอาวุโสอําเภอจอมบึง นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวยินดี โดยมีนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ พร้อมด้วยนายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รอง ผอ. สพภ. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สพภ. พนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลัก ได้จัดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเองมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ประกอบกับสพภ. มีแผนงานในการสร้างพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ จึงได้เสนอกิจกรรม ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ผ่านกลไกชุมชนไม้มีค่า ป่าครอบครัว พร้อมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้ง ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรับรู้และเข้าใจ ถึงความสำคัญของต้นไม้ และป่าไม้ ในการให้บริการระบบนิเวศ ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยชุมชนโดยรอบ มจธ.ราชบุรี ได้แก่ นักเรียนและครูจากโรงเรียนในตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี บุคลากรของมจธ.ราชบุรี และบุคลากรของ สพภ. รวมกว่า 200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ กว่า 200 ต้น โดยรอบสระเก็บน้ำ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับการอนุเคราะห์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี อาทิ ประดู่ พยุง ยางนา มะค่า รวมอย่างละ 50 ต้น ,รวงผึ้ง สัก กัลปฤกษ์ ประดูป่า จำนวน 9 ต้น และไม้ป่าเต็งรังหลายชนิดที่จัดเป็นไม้มีค่า และหลังจากนี้ มจธ.ราชบุรี จะได้ร่วมกับภาคประชาชนบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ไปพร้อมกัน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)