สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดรา ครั้งที่ 2

ข่าวและกิจกรรม

8 กรกฎาคม 2562

115

สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดรา ครั้งที่ 2

สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดราในพื้นที่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดมุกดาหาร  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2562 


วันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2562  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดรา ในพื้นที่วัดป่าถ้ำตาดา ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  และ พื้นที่บริเวณวัดภูคำยาง ภูหมากเค็ง ตำบลดงมอน จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)