"สพภ. เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10"

ข่าวและกิจกรรม

4 กรกฎาคม 2562

139

"สพภ. เข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10"

เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 สพภ. มอบหมายให้นางศิริพร เสนามนตรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเข้าร่วมงานวิชาการ "สมัชชาคุณธรรม" ฟังการเสนวนาแลกเปลี่ยนกรณีศึกษา "ภาครัฐยุคใหม่ ใส่ใจคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ" เข้าชมผลงานขององค์กรภาคีเครือข่าย 6 เครือข่ายหลัก ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรสือมวลชน เครือข่ายองค์กรการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน และเข้าร่วมพิธีเปิดงานและมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรับฟังปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่ชุมชน" โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)