สพภ. จัดกิจกรรมการประชุมการทำงานร่วมกันภายในองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริต : บูรณาการการทำงานตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข่าวและกิจกรรม

2 เมษายน 2562

54

สพภ. จัดกิจกรรมการประชุมการทำงานร่วมกันภายในองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริต : บูรณาการการทำงานตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “การประชุมการทำงานร่วมกันภายในองค์กรเพื่อการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1/2562 : บูรณาการการทำงานตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส” ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน ของ สพภ. เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 คน และได้รับเกียรติจาก นายโภไคย ศรีรัตโนภาส ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์สำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ เพื่อสร้างความรับรู้ร่วมกันถึงเจตจำนงของ สพภ. ในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส และนโยบายในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อหลักการของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้บุคลากรของ สพภ. ทุกคน ได้นำหลักการไปบูรณาการสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปอยางโปร่งใสและไร้การทุจริต

ในการประชุมนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ สพภ. ได้แสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และนำคณะเจ้าหน้าที่แสดงเจตจำนงร่วมกัน

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. กล่าวว่า “ในฐานะผู้อำนวยการ สพภ. ซึ่งเป็นผู้นำองค์กร ขอประกาศเจตจำนงอีกครั้งหนึ่งว่า จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและเป็นไปโดยสุจริต ในทุกขั้นตอน ทุกมิติ และทุกบริบท และการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องเป็นไอย่างถูกระเบียบ เพราะแม้ว่าจะสุจริต แต่ถ้าผิดระเบียบ ก็ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ เพื่อให้ สพภ. เป็นองค์กรที่ดำเนินการภายใต้การมีคุณธรรม โปร่งใส และไม่ทุจริตโดยเด็ดขาด”

นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ สพภ. กล่าวว่า “เชื่อมั่นว่า บุคลากรของ สพภ. ทุกคน มีความสุจริต คุณธรรมและโปร่งใส แต่เรายังมีอีกหลายประการที่เราจะต้องคำนึงถึงและปฏิบัติให้ถูกต้อง เช่น ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและประสบการณ์จากวิทยากรในวันนี้ จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ถึงกรณีต่างๆ โดยเฉพาะในบางกรณี เป็นสิ่งที่เราอาจคาดไม่ถึง และพึงต้องระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้มีความผิดพลาดหรือธุรกรรมทุจริตหรือสิ่งผิดระเบียบเกิดขึ้นใน สพภ.”

นายธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สพภ. กล่าวว่า การป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในปัจจุบัน จะต้องอาศัยการเรียนรู้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและรูปแบบของการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปมาก และนอกจากจะต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ แล้ว สำคัญที่สุด คือ หลักจริยธรรม เพราะหลักจริยธรรมเป็นหลักที่สูงกว่ากฎหมาย บางเรื่องผิดจริยธรรมแต่ไม่ผิดกฎหมายก็มี แต่ถ้าเรายึดหลักจริยธรรมไว้เราจะไม่ผิดกฎหมาย”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)