ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ (3 ตอน่)

สาระน่ารู้

19 มิถุนายน 2562

316

ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ (3 ตอน่)

ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ 3 ตอน

1. ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ ตอน ยกย่อง

2. ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ ตอน สนับสนุน

3. ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ ตอน โอกาส


ภาพยนตร์โฆษณา โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต