สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดราในพื้นที่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ข่าวและกิจกรรม

11 มิถุนายน 2562

122

สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดราในพื้นที่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลเห็ดราในพื้นที่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดมุกดาหาร  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 


วันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ลงพื้นที่สำรวจ รวบรวม และเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดรา ในพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัดมุกดาหาร