BEDO แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ.

ข่าวและกิจกรรม

11 มิถุนายน 2562

148

BEDO แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ.

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 หน่วยงาน ประมาณ 50 คน เข้าศึกษาดูงานและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ อาคารรัฐประศาสนภัดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต (รองผู้ำอำนวยการ สพภ.) , ดร.ธนิต ชังถาวร (รองผู้อำนวยการ สพภ.) ให้การต้อนรับ และนางศิริพร เสนามนตรี เป็นตัวแทนคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สพภ. นำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สพภ. จนได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 และในภาคบ่าย คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับประชาชน ณ บริเวณ หน้าศูนย์ส่งเสริมทรัพยากรธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)