BEDO ร่วมกับ BIOTEC สวทช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ข่าวและกิจกรรม

6 มิถุนายน 2562

99

BEDO ร่วมกับ BIOTEC สวทช. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(BEDO) ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(BIOTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โรงเรียนบ้านโคกสะอาด และภาคีเครือข่ายป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง การเพาะขยายเห็ดกินได้ในพื้นที่ป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร และพิธีบุญ-เสก กล้าพันธุ์สมุนไพรในป่าครอบครัวสกลนคร ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายอำเภอกุสุมาลย์ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสกลนคร ผู้นำชุมชนบ้านโคกสะอาด ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ชาวบ้าน เยาวชน และภาคีเครือข่ายป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมจำนวนกว่า 80 คน 

ซึ่งจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง การเพาะขยายเห็ดกินได้ในพื้นที่ป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ใช้เห็ดเผาะ เห็ดผึ้ง เห็ดก่อ และเห็ดไค ซึ่งเป็นเห็ดพื้นถิ่นที่สามารถพบได้ในพื้นที่ป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร ในการสาธิตโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(BIOTEC) ซึ่งการเผยแพร่ความรู้นี้ เป็นการนำองค์ความรู้จากงานศึกษาวิจัยของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กลับไปสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน และให้ชุมชนใช้ทรัพยากรชีวภาพชุมชนอย่างยั่งยืน และพิธีบุญ-เสก กล้าพันธุ์สมุนไพรในป่าครอบครัวสกลนคร ที่ได้จัดขึ้นทั้งพิธีทางศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ และพิธีพราหม์ โดยกล้าไม้สมุนไพรทั้งหมดนั้นมาจากการเพาะของสมาชิกเครือข่ายป่าครอบครัวสกลนคร ภายใต้โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์(BEDO – BIOTEC BioBank) จำนวนกว่า 100,000 ต้น หลังจากเสร็จพิธีบุญ - เสก กล้าพันธุ์สมุนไพรฯแล้ว กล้าไม้สมุนไพรทั้งหมดจะนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนต่างๆของเครือข่ายป่าครอบครัวจังหวัดสกลนคร ทั้ง 17 อำเภอของจังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)