"ชุมชน 3 น้ำ" ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

1 พฤษภาคม 2562

635

"ชุมชน 3 น้ำ" ณ คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ

น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย คือ สภาพแวดล้อมของคุ้งบางกะเจ้า ที่เป็นบริเวณที่ราบลุ่ม ตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา ลักษณะทางธรรมชาติแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ เป็นที่ราบลุ่มที่มีระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่ใกล้ปากแม่น้ำ ทำให้่การขึ้น-ลง ของน้ำทะเลที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ ตามลำคลอง เป็นพื้นที่ 3 น้ำ มีความโดดเด่น

ความเป็นป่าพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ของคุ้งบางกะเจ้า มีพืชพรรณเกิดจากทำการเกษตรร่องสวนแบบผสมผสาน ที่ปรับสภาพน้ำขึ้น น้ำลง จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียง สร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเพิ่มพื้นที่เกษตรสำหรับผลผลิตที่มีมาตรฐาน ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ชัดเจน

พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า มีความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศมีความโดดเด่นและมีลักษณะพิเศษ ความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น กับภาคส่วนที่เข้ามาช่วยรวบรวม วิเคราะห์ เกิดการปกป้อง อนุรักษ์ ให้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

"และนี่ คือ อีกหนึ่งพื้นที่...ความสำเร็จ พื้นที่...ที่ได้เพิ่มความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มความสุขที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ 


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)