"หัวใจ ชุมชน สำเร็จ" ณ ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

1 พฤษภาคม 2562

553

"หัวใจ ชุมชน สำเร็จ" ณ ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม


พื้นที่ดอนหอยหลอด จัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงบริเวณดอนหอยหลอดและป่าชายเลนเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ต่างๆ เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำ ทางการประมงที่มีความหลากหลาย สร้างเศรษฐกิจ สร้างชื่อเสียง ทำรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างมาก

ประเด็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนในพื้นที่คือ "ความมุ่งมั่นตั้งใจ" สิ่งที่ได้มา อดีตความสมบูรณ์ที่ค่อยๆ หมดไป

จากความร่วมมือ และลงมือทำของหลายภาคส่วน คือคำตอบของการได้มาของพื้นที่ดิน พื้นที่ชายฝั่งที่สมบูรณ์ การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มากมาย ชุมชนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์อย่างรู้ค่า

"หัวใจ" ของความสำเร็จ ผ่านขั้นตอน ผ่านความร่วมมือกันของสมาชิกชุมชนกับผู้บริหารท้องถิ่นในการกำหนดแผนการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ เพื่อวัดประสิทธิภาพ การทำงานของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและนี้คือพื้นที่ต้นแบบ ที่ได้ความสมบูรณ์กลับคืนมา ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม

"พื้นที่แห่งนี้ คืนกลับมามีความสมบูรณ์อีกครั้ง พื้นที่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของผู้คน พื้นที่...ที่เพิ่มป่าสีเขียวให้กับโลกใบนี้"

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)