ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (อพ.สธ. – สพภ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน

25 มีนาคม 2562

372

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (อพ.สธ. – สพภ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี - สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (อพ.สธ. – สพภ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สพภ. 1 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ชั้น 9


อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ. สพภ. เป็นประธาน ร่วมด้วย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ.และ ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือการดำเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้การดำเนินงานของ สพภ. สอดคล้องกับแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2564) ของ อพ.สธ. ต่อไป


ทั้งนี้ โครงการ อพ.สธ. ได้แจ้งการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2562 นี้ด้วย

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)