พันธุ์ข้าวไทย (ภาคเหนือ)

สาระน่ารู้

8 มีนาคม 2562

663

พันธุ์ข้าวไทย (ภาคเหนือ)

“ข้าว” พืชใบเลี้ยงเดี่ยวในตระกูล Oryza ในวงศ์ Gramineae สำหรับทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศไทยนั้น นิยมปลูกและบริโภคข้าวตระกูล Oryza Sativa มาแต่โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเมล็ดยาว (Indica) โดยในประเทศไทยมีระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวมายาวนาน มากกว่า 5,000 ปี สังเกตได้จากการค้นพบหลักฐานเมล็ดข้าวที่มีอายุมากถึง 3,000 - 3,500 ปีก่อนคริสตกาล ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการพบรอยแกลบข้าวในภาชนะดินเผาที่มีอายุ 2,000 - 3,500 ปีก่อนคริสตกาล ที่อำเภอบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี


จากระยะเวลาอันยาวนานที่ชาวนาไทย รู้จักการเพาะปลูกข้าว ชาวนาผู้ปลูกข้าวได้ดำเนินการคัดเลือกหาพันธุ์จากข้าวป่า เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกในแต่ละท้องถิ่น ตามรสชาติที่ตนต้องการซึ่งนับได้ว่าเป็นการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ใช้ภูมิปัญญาของชาวนาไทยตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษส่งต่อมาจนถึงชาวนาในรุ่นปัจจุบัน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)